Algemene voorwaarden & privacy beleid

Algemene Voorwaarden voor Akshara (Kristof Lambregts)

Deelname aan elke activiteit gebeurt steeds op eigen risico van de deelnemer. Kristof Lambregts is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer of voor enige vorm van lichamelijk of geestelijk letsel voor, tijdens of na een activiteit. Yoga of soundhealing kan nooit als alternatief gezien worden voor medische zorg. Bij twijfel, contacteer steeds eerst uw behandelende arts. Inschrijvingsgeld voor gemiste evenementen of activiteiten worden niet gerestitueerd en de activiteiten zijn persoonsgebonden. Persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt conform de privacywetgeving.

Uitgebreide algemene voorwaarden:

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Kristof Lambregts , zoals deze beschikbaar is gesteld door Kristof Lambregts . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Geldigheidsduur en anullaties:

De geldigheidsduur van leskaarten voor yoga zijn als volgt:

5 lessen kaart (7 weken geldig)

10 lessen kaart (13 weken geldig)

20 lessen kaart (26 weken geldig)

Indien de geplande lessen niet kunnen doorgaan (vb door overmacht, ziekte van de leraar, onbruikbaarheid van de locatie) dan zullen de leskaarten met dezelfde periode worden verlengd. Aangekochte kaarten of lessen, als ook nog beurten tegoed kunnen in geen geval worden terugbetaald.

Annulaties dienen te gebeuren ten laatste 4 uur voor de aanvang van de yogales, dan zal de les niet worden aangerekend. Indien er later wordt geannulleerd zijn wij genoodzaakt als nog de les op de kaart af te strepen.

Soundhealing sessies, zowel individueel als in groep en online worden na inschrijving niet terugbetaald.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kristof Lambregts is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Kristof Lambregts.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Kristof Lambregts te mogen claimen of te veronderstellen.

Kristof Lambregts streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.akshara.be onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Kristof Lambregts aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Akshara op deze pagina.

Privacybeleid (detail)

Kristof Lambregts, gevestigd aan Mieksebaan 187 2960 Brecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Kristof Lambregts

Mieksebaan 187

2960 Brecht

BE0508.747.776

IBAN: BE95 9734 1213 6058

0486038429

www.akshara.be

Kristof Lambregts is de Functionaris Gegevensbescherming van Kristof Lambregts. Hij is te bereiken via info@akshara.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kristof Lambregts verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@akshara.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Kristof Lambregts verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Kristof Lambregts analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

– Kristof Lambregts verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Kristof Lambregts bewaart persoonsgegevens gedurende onbeperkte periode.

Op aanvraag kunnen wij steeds de gegevens aanpassen of verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Kristof Lambregts verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Kristof Lambregts gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account, of aanvragen via e-mail. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@akshara.be

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Kristof Lambregts zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Kristof Lambregts wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Kristof Lambregts neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@akshara.be

Bij algemene vragen kunt u ons steeds contacteren via ons contactformulier.